Nghi Lễ Hằng Ngày: Tín Ngưỡng Cúng Thí Cô Hồn

Giới thiệu

Bạn có muốn hiểu về nghi lễ cúng thí thực cô hồn trong đời sống tâm linh hàng ngày? Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các nghi thức và thí thực cô hồn, một phần không thể thiếu trong tín ngưỡng tôn giáo của người Việt Nam.

Nghi thức thí thực cô hồn

Ở chùa, nghi thức cúng thí cô hồn thường được tổ chức vào buổi chiều hằng ngày. Tuy nhiên, đại chẩn tế cô hồn có cách tổ chức nghi thức khác.

Tán Phật

Dung nhan Phật tường tận đẹp lạ lùng
Hào quang soi sáng khắp mười phương
Từ bi oai đức khôn lường
Ra đời hướng dẫn sáu đường cứu độ chúng sanh
Nhờ phước đức căn lành trồng sâu
Chế độ Thế Tôn đủ tướng nhiệm mầu
Làm cho mọi người cúi đầu quy y.

ĐẢNH LỄ TAM BẢO

Chí tâm đảnh lễ:
Tất cả đức Phật ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:
Tất cả tôn Pháp ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ:
Tất cả hiền thánh Tăng ba đời thường trú trong mười phương. (1 lạy)

TÁN LƯ HƯƠNG

Cành dương nước pháp
Rưới khắp ba ngàn
Tánh không tám đức sạch trần gian
Pháp giới rộng thênh thang
Tội nghiệp tiêu tan
Lửu đỏ hoá sen vàng
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát. (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô kiết đế thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả.
Nam mô tất kiết lật đoả y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đoả, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Tham khảo ngay  5 loại trái cây cúng khai trương mang lại tài lộc

KỆ KHAI KINH

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng
Nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm mầu.
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. (3 lần)

(Nếu có thời gian thì nên tụng thêm kinh A Di Dà,…)

MÔNG SƠN THÍ THỰC

Nam mô Diệm Nhiên Vương Bồ-tát. (3 lần)

Lửa dữ bừng bừng cháy bốn bên
Cô hồn nóng bức khổ triền miên
Cô hồn nếu muốn sinh Tịnh độ
Nghe tụng theo đây kệ Phật truyền
Nếu ai muốn thấy và muốn hiểu
Chư Phật có mặt trong ba đời
Người ấy phải quán chiếu pháp giới
Tất cả đều do tâm mà thôi.

CHÚ PHÁ ĐỊA NGỤC

Án, dà ra đế da ta bà ha. (3 lần)

CHÚ THỈNH CÔ HỒN

Nam mô bộ bộ đế rị, dà rị đa rị đát tha nga đa da. (3 lần)

CHÚ GIẢI OAN KIẾT

Án, tam đà ra dà đà ta bà ha. (3 lần)

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. (3 lần)

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp
Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng
Nam mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát
Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ-tát
Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. (3 lần)

QUAY VỀ NƯƠNG TỰA

Quay về nương tựa Phật, quay về nương tựa Pháp, quay về nương tựa Tăng.
Quay về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời.
Quay về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết.
Quay về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (3 lần)
Phật tử đã tạo bao nghiệp ác
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
Tất cả Phật tử đều sám hối.

Chúng sanh đã tạo bao nghiệp ác
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
Tất cả chúng sanh đều sám hối.

Cô hồn đã tạo bao nghiệp ác
Đều do vô thỉ tham, sân, si
Từ thân, miệng, ý phát sinh ra
Tất cả cô hồn đều sám hối.

Nguyện cứu độ chúng sanh các cõi
Nguyện dứt trừ nghiệp tội khổ đau
Nguyện tu pháp Phật nhiệm mầu
Nguyện thành quả Phật thẩm sâu đạo vàng.

CHÚ DIỆT ĐỊNH NGHIỆP

Án, bát ra mạt lân đà nảnh ta bà ha. (3 lần)

CHÚ DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG

Án, a lỗ lặc kế ta bà ha. (3 lần)

CHÚ KHAI YẾT HẦU

Án, bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát tha nga đa da. (3 lần)

CHÚ TAM MUỘI DA GIỚI

Án, tam muội da tát đoả phạm. (3 lần)

CHÚ BIẾN THỰC

Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần)

CHÚ BIẾN THUỶ

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án, tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần)

CHÚ NHẤT TỰ THUỶ LUÂN

Án, noan noan noan noan noan. (3 lần)

CHÚ NHŨ HẢI

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm án noan. (3 lần)

Nam mô Đa Bảo Như Lai
Nam mô Bảo Thắng Như Lai
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai
Nam mô Ly Bố Uý Như Lai
Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai
Nam mô A-di-đà Như Lai. O

Thần chú gia trì thức ăn tịnh
Cúng khắp mười phương chúng Phật tử
Nguyện đều no đủ bỏ xan tham
Mau thoát u minh sinh Tịnh độ
Quy y Tam Bảo phát Bồ đề
Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng
Công đức đi về cõi vị lai
Tất cả Phật tử cùng tiếp nhận.

Thần chú gia trì thức ăn tịnh
Cúng khắp mười phương chúng mọi loài
Nguyện đều no đủ bỏ xan tham
Mau thoát u minh sinh Tịnh độ
Quy y Tam Bảo phát Bồ đề
Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng
Công đức đi về cõi vị lai
Tất cả mọi loài cùng tiếp nhận.

Tham khảo ngay  Phong Thủy: Những Ý Nghĩa và Nghi Lễ Thôi Nôi

Thần chú gia trì thức ăn tịnh
Cúng khắp mười phương chúng cô hồn
Nguyện đều no đủ bỏ xan tham
Mau thoát u minh sinh Tịnh độ
Quy y Tam Bảo phát Bồ đề
Rồi sẽ đạt thành đạo vô thượng
Công đức đi về cõi vị lai
Tất cả cô hồn cùng tiếp nhận.

(Cầm khánh đến bàn thờ vong đọc)

Này các vị Phật tử
Tôi nay xin cúng dường
Thức ăn biến mười phương
Phật tử đều tiếp nhận
Nguyện đem công đức này
Hồi hướng về tất cả
Phật tử và chúng tôi
Đều trọn thành Phật đạo.

Này tất cả mọi loài
Tôi nay xin cúng dường
Thức ăn biến mười phương
Mọi loài đều tiếp nhận
Nguyện đem công đức này
Hồi hướng về tất cả
Mọi loài và chúng tôi
Đều trọn thành Phật đạo.

Này các chúng cô hồn
Tôi nay xin dâng cúng
Thức ăn biến mười phương
Cô hồn đều tiếp nhận
Nguyện đem công đức này
Hồi hướng về tất cả
Cô hồn và chúng tôi
Đều trọn thành Phật đạo.

CHÚ THÍ THỰC VÔ GIÁ

Án, mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

CHÚ PHỔ CÚNG DƯỜNG

Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần)

(Sau khi đọc xong, trở lại chỗ cũ, ngồi xuống tụng)

MA HA BÁT NHÃ

BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Đức Bồ-tát hiệu Quán Tự Tại
Dầy công tu huệ mới mở mang
Chân như một ánh linh quang
Chiếu soi năm uẩn đều không có gì
Bát Nhã huệ soi đi khắp chốn
Dứt mọi đường khổ khốn tai nàn
Xá Lợi tâm chớ nghi nan
Sắc kia nào khác cái không đâu mà
Cái không nọ nào xa cái sắc
Sắc là không, không sắc như nhau
Thọ, tưởng, hành, thức khác đâu
Chân không xét cũng một mầu thế thôi
Này Xá Lợi nghĩ coi có phải
Những pháp không xét lại thực là
Chẳng sinh, chẳng dứt đó mà
Sạch dơ thêm bớt cũng là chân không
Ấy vậy phải xét thông mọi lẽ
Như hư không sắc vẻ gì đâu
Thọ, tưởng, hành, thức sạch làu
Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt còn đâu nương nhờ
Thân, ý cũng hững hờ như thế
Lục trần kia cũng kể là không
Đã không nhãn giới suốt thông
Đến ý thức giới cũng không thấy gì
Vô vô minh nương chi mà có
Bổn tánh không soi nó phải tiêu
Đã không lão tử hiểm nghèo
Còn đâu già chết hòng theo quấy rầy
Khổ, Tập, Diệt, Đạo không thay
Trí còn không có đắc này được đâu
Vô sở đắc là câu tuyệt diệu
Bồ-tát xưa khéo liệu đường tu
Chân không bổn tánh như như
Nhờ huệ Bát Nhã thật hư soi làu
Không ngăn ngại còn đâu lo sợ
Mộng tưởng không tâm chẳng đảo điên
Chân như bổn tánh thiên nhiên
Niết Bàn cõi ấy chứng nên đạo mầu
Tam thế Phật ngôi cao chứng quả
Thảy đều nhờ Bát Nhã tu nên
Bát Nhã này rất thiêng liêng
Đại thần chú giúp nên đạo thiền
Đại minh sáng chói vô cùng
Chú vô thượng vòi vọi cao xa
Vô đẳng đẳng chú ấy mà
Gồm đủ thần lực thật là tối linh
Những khổ não thênh thênh trừ hết
Lời nói này chân thật chẳng ngoa
Vậy nên Bát Nhã thuyết qua
Này câu thần chú niệm ra như vầy:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế,
Ba la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha. (3 lần)

CHÚ VÃNG SANH TỊNH ĐỘ

Nam mô a di đa bà dạ. Đa tha dà đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ, a di rị đa, tất đam bà tỳ, a di rị đa, tỳ ca lan đế, a di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị, dạ dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

NGÀY ĐÊM AN LÀNH

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ.

Tham khảo ngay  Văn cúng thí thực tại nhà: Cầu nguyện và tôn kính tổ tiên

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ.

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời đều an lành
Tất cả các thời đều an lành
Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ.

Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ-tát. (3 lần)

NIỆM PHẬT

Di-đà thân Phật sắc vàng tươi
Tướng tốt quang minh vẹn đủ mười
Ánh sáng toả hình năm núi lớn
Mắt trong tợ nước bốn nguồn khơi
Hào quang hoá Phật bao nhiêu ức
Bồ-tát hiện thân gấp mấy mươi
Bốn tám lời nguyện mong độ chúng
Hoa sen chín phẩm rước lên ngôi.

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật.

Nam mô A-di-đà Phật. (Nhiều, ít tuỳ thời gian)O

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần) O

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (3 lần) O

XƯNG TÁN

Xưng tán Tây phương
Cực Lạc thanh lương
Hoa sen chín phẩm ngát hương
Cây báu thành hàng
Thường nghe thiên nhạc du dương
Phật A-di-đà toả ánh từ quang
Giáo hoá chúng sanh không lường
Giáng kiết tường
Hiện tiền bốn chúng xưng dương
Nguyện sinh an dưỡng
Hiện tiền bốn chúng xưng dương
Cùng sinh an dưỡng. O

KHUYẾN TU

Ngày nay lại đã qua rồi
Mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan
Dường như cá cạn ở ao
Khổ thêm thời có chút nào vui đâu
Cần tu cứu lửa cháy đầu
Đừng cho sái buổi như chầu đế vương
Tấm thân mỏng mảnh vô thường
Sớm còn tối mất lo phương tu hành. O

HỒI HƯỚNG

Thí thực công đức vô biên
Xin đem hồi hướng mọi miền gần xa
Chúng sanh pháp giới bao la
Đều về Cực Lạc Di-đà Tây thiên
Nguyện tiêu ba chướng não phiền
Nguyện khai trí tuệ vô biên sáng ngời
Nguyện trừ tội chướng bao đời
Hành theo Bồ-tát đời đời vị tha
Nguyện sinh Tịnh độ Di-đà
Hoa sen chín phẩm là cha mẹ mình
Hoa khai ngộ pháp vô sanh
Cùng chư Bồ-tát bạn lành với ta
Nguyện đem công đức tạo ra
Hướng về khắp cả gần xa hưởng nhờ
Con cùng muôn loại thân sơ
Đều thành Phật đạo đến bờ an vui. O

PHỤC NGUYỆN

Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. O

Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A-di-đà Phật.
Tác đại chứng minh. O

Giờ này đệ tử, cùng với đại chúng, cung kính trước Phật, thành tâm đọc tụng nghi thức cúng thí thực cô hồn và xưng danh hiệu Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng đạo Phật sáng thêm, xe Pháp thường chuyển, gió hoà mưa thuận, đất nước hưng thịnh, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc. O

Thứ nguyện: Cầu an đệ tử ………. cùng chư thiện nam tín nữ, nghiệp chướng tiêu trừ, tai qua bệnh khỏi, thân tâm an lạc, thường được kiết tường, vạn sự như ý, phát tâm Bồ đề, quay về chánh đạo, thấm nhuần mưa pháp, phước huệ song tu, gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng. O

Lại nguyện: Cầu siêu hương linh ………. cùng chư hương linh, cửu huyền thất tổ, các gia các tộc, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, nương nhờ sức Phật, đến được đạo tràng, nghe kinh nghe Pháp, sớm thoát đường mê, sinh về Tịnh độ. O

Khắp nguyện: Kẻ mất siêu thăng, người còn phúc lạc, âm dương lưỡng lợi, pháp giới nhân thiên, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A-di-đà Phật. O

Tam quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. (1 lạy) O

Tam quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển. (1 lạy) O

Tam quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại. (1 lạy) O

Rate this post
Back to top button