CONQUER LÀ GÌ

  -  
Nonetheless, Ardashir I further expanded his new empire to the east & northwest, conquering the provinces of Sistung, Gorgan, Khorasan, Margiamãng cầu (in modern Turkmenistan), Balkh and Chorasmia.

Bạn đang xem: Conquer là gì


Tuy nhiên, vua Ardahir I vẫn liên tiếp mở rộng đế chế bắt đầu của chính mình về phía đông cùng phía tây bắc, chinc phục các thức giấc Sischảy, Gorgan, Khorasan, Margiamãng cầu (Turkmenisrã hiện nay), Balkh và Chorasmia.
Over many years these "Marcher Lords" conquered more và more of Wales, against considerable resistance led by various Welsh princes, who also often acknowledged the overlordship of the Norman kings of England.
Trong nhiều năm các "lãnh chúa biên giới" chinch phạt những lần hơn nữa vào xđọng Wales, cản lại sự phản bội phòng vì chưng những ông Hoàng xứ Wales khác nhau, fan cũng thừa nhận tước vị vua của lãnh chúa Norman của nước Anh.
The Dutch found what they were looking for in Jakarta, conquered by Jan Coen in 1619, later renamed Batavia after the putative Dutch ancestors the Batavians, và which would become the capital of the Dutch East Indies.
Người Hà Lan sẽ kiếm tìm thấy phần lớn gì chúng ta đã search tìm sinh hoạt Jakarta, bị chinc phục vì chưng Jan Coen vào thời điểm năm 1619, tiếp đến thay tên thành Batavia sau khi tiên tổ bạn Hà Lan đưa định là bạn Batavia, với sẽ đổi mới thủ bao phủ của Đông Ấn Hà Lan.
Có một số không chắc hẳn rằng về các gì vẫn xảy ra cùng với Jerusalem (Gia Lộ Tát Lãnh) sau khi nó đã được chinh phục vào khoảng thời gian 1099.
In all games in the series except Command & Conquer: Generals và its expansion, Zero Hour, funds are acquired by specialized "harvester" units which bring their cargo (Tiberium for the Tiberian series of games or ore or the more valuable gems for the Red Alert series) to lớn a "refinery" structure.
Tất cả những game trừ Commvà & Conquer: Generals cùng bạn dạng không ngừng mở rộng Zero Hour, tài ngulặng được knhì khác vì đơn vị chức năng chuyển vận (Tiberium đến phân nhánh Tiberian của trò chơi hoặc quặng xuất xắc tiến thưởng cho phân nhánh Red Alert) cho một dự án công trình lọc ("refinery").
The first is Revelation 12:10, 11, which says that the Devil is conquered not only by the word of our witnessing but also by the blood of the Lamb.
Câu đầu tiên là Khải huyền 12:10, 11. Câu này nói rằng Kẻ Quỷ Quyệt bị tiến công bại không chỉ là bằng lời bệnh của bọn họ Hơn nữa bởi ngày tiết của Chiên Con.
12. (a) Since Isaiah had foretold that Cyrus would conquer Babylon, why does Daniel attribute Babylon’s capture lớn Darius the Mede?
12. a) Bởi lẽ Ê-sai đã tiên tri rằng Si-ru là tín đồ chinc phục Ba-by-lôn, tại sao Đa-ni-ên qui đến Đa-ri-út ít fan Mê-đi công lao chiếm phần thủ Ba-by-lôn?
In mythology, the unification of Egypt is portrayed as the falcon-god, called Horus & identified with Lower Egypt, as conquering and subduing the god Set, who was identified with Upper Egypt.
Trong truyền thuyết, sự thống độc nhất của Ai Cập được diễn đạt bằng mẩu truyện vị thần chyên ưng, còn được gọi là Horus được nhất quán với Hạ Ai Cập, sẽ chinh phục cùng chiến thắng thần Set, người được đồng điệu cùng với Thượng Ai Cập.

Xem thêm: Bị Tê Mỏi Chân Tay Là Bệnh Gì ? Tê Mỏi Chân Tay


Carthage rebuilt her fortunes by conquering parts of Iberia under the leadership of Hamilcar, Hasdrubal and Hannibal during 237-218 BC.
Carthage sẽ kiến thiết lại sự giàu sang của chính mình bằng cách chinch phục từng phần của Iberia bên dưới sự lãnh đạo của Hamilcar, Hasdrubal với Hannibal vào thời gian từ năm 237-218 trước Công nguyên.
The area was at the heart of a Buddhist civilization for centuries, until it was conquered by Turkic armies in the 13th century.
Nơi đây là trái tim của văn hóa truyền thống Phật giáo nhìn trong suốt mặt hàng gắng kỷ cho đến lúc nó bị Thổ Nhĩ Kỳ tấn công chiếm vào nắm kỷ 13.
Greek arts và literature flourished in the new conquered lands & advances in philosophy, engineering, & science spread throughout much of the ancient world.
Nghệ thuật Hy Lạp cùng văn uống học trở nên tân tiến bùng cháy sống hầu hết vùng khu đất new bị chinch phục và gần như tân tiến vào triết học tập, nghệ thuật, và khoa học được truyền bá tới mọi gần như chỗ trong quả đât cổ đại.
Soon after, the general Diodotus conquered Antioch and had his protégé Antiochus VI Dionysus, the infant son of Alexander Balas, proclaimed king.
Ngay tiếp đến, thống chế Diodotos chinc phục Antioch và lập người được ông ta bảo trợ Antiochus VI Dionysus,tín đồ con trai sơ sinh của Alexandros Balas lên làm vua.
In the late 1800s, the two islands were the site of a religious war when the populace of Tabiteuea North converted lớn Christianity &, led by a Hawaiian pastor called Kapu who had assembled a "hymn-singing army on a crusade", invaded and conquered Tabiteuea South, which had maintained traditional religious practice.
Cuối thập niên 1800, nhì quần đảo ra mắt một cuộc chiến ttinh quái tôn giáo lúc người dân Bắc Tabiteuea cải sang Thiên chúa giáo và, dẫn đên bài toán một bạn đàn ông có tên là Kapu đã tập trung một "lực lượng đồng ca thực hiện thập từ bỏ chinh", lấn chiếm và chinch phục Nam Tabiteuea, nhằm mục đích gia hạn tín ngưỡng truyền thống.
22 When the Assyrian World Power came against Jerusalem, King Sennacherib taunted Jehovah by saying to the people on the wall: “Who are there among mỏi all the gods of these lands conquered> that have sầu delivered their land out of my h& so that Jehovah should deliver Jerusalem out of my hand?”
22 Khi Cường quốc Thế giới A-si-ri dấy lên ngăn chặn lại Giê-ru-sa-lem, Vua San-chê-ríp giễu Đức Giê-hô-va bằng cách nói với dân ở tường thành: “Trong phần lớn thần của những xứ đó chiến thắng>, có thần làm sao là thần sẽ cứu bản thân thoát khỏi tay ta? Mà Đức Giê-hô-va có thể cứu vớt Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta được”!
The victorious Romans then raised a mound with the inscription: "The army of Tiberius Caesar, after thoroughly conquering the tribes between the Rhine and the Elbe, has dedicated this monument to Mars, Dòng xe Yamaha Jupiter, and Augustus."
Những fan La Mã thắng lợi sau đó đang mang đến dựng nên một gò lên cùng với cái chữ: "Quân team của Tiberius Caesar, sau khi chinc phục triệt để các bộ tộc ở sông Rhine cùng sông Elbe, sẽ hiến dưng đài lưu niệm này đến thần Mars, thần Jupiter với thần Augustus."
The chroniclers describe hlặng as a great warrior who conquered territories as far as Lake Titicaca, Arequipage authority, và Potosí.

Xem thêm: Chế Độ Dinh Dưỡng Cho Bà Bầu Trong 9 Tháng Mang Thai, Tìm Hiểu Bà Bầu Tháng Thứ 9 Nên Ăn Gì, Kiêng Gì


Các sử gia biểu hiện ông như một binh lực mũm mĩm đã chinh phục vùng cương vực nhỏng xa nlỗi hồ nước Titicaca, Arequipage authority, và Potosí.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M