Chuong 3

  -  
Trung tâm triết học tập của vấn đề xác định thay đổi tài chính là trung tâm tuy vậy đôi khi buộc phải thực hiện thay đổi thiết yếu trị với các mặt khác của cuộc sống làng mạc hội vào quá trình đổi mới sống Việt N


Bạn đang xem: Chuong 3


Xem thêm: Đi Du Học Mỹ Cần Bằng Tiếng Anh Gì ? 6 Chứng Chỉ Bạn Phải Biết

*

HOP. DONG HOAN DOI TIEN TE 1. Knhị niỉm -Hoan déi tién té: 1a trao déi mét knoan no bang mét dng tién ni mang lại mét khoan ng bang mét dong tién khac.Bang cach hoan déi ni cdc bén tmê mệt gia cé thé gắng déi dong tién xẻ phai tra tlr mét déng tién ni lịch sự mét dong tién khac. -Hop dng hoan déi ngoách héi: la hop déng dién ra viéc dong thdi va ban ra mot tién xẻ nhat dinc d6i voi mdi bén, trong dé tức thì gia tri thiết lập vao va ngay gia tri ban ra la khac nhau. -Hop déng hoan déi tién té: la loai nghiêm hop déng hoan déi ngoai phong héi cd thoi gian dẻo (thong tiv vai nam giới tré én) va lai suat phat sinh duoc tkhô nóng toan dinh ky vào thoi gian hiéu luc cia hop déng, khoan géc chi dugc hoan déi lúc hop d6ng dao han -Trong hop déng hoan déi ngoai vệ héi: géc va lai duoc tkhô hanh toan mot lan tai thoi diém nhẹm hop déng dén han. Trong hop d6éng hoan déi tién té: lai duoc thanh toan dinh ky trong những lúc g6c duoc thanh khô toan mot lan tai thoi diỉm hop dong dén han. -Hop d6éng hoan déi ngoai vệ héi: duoc giao dich tren FOREX Hop d6éng hoan déi tién té: dugc giao dich trén thi trwong hoan déi Vi du: Mot cng ty cé tru so và MY can d6ng franc Thuy SY va mét cong ty dong tau & Thuy S¥ can d6éng USD. Hai cng ty nay c6 thé théa thuan trao déi tién t


Xem thêm: 7 Ý Nghĩa Hoa Tường Vi Là Hoa Gì, Hoa Tường Vi

bang cach thda thuan mét mirc lai suat, s6 tién d6ng y trao d6i va ngay lập tức dao han. Thdi gian dao han thuong kéo dai ft nhat 10 phái mạnh. 2. Dac diỉm -La hop d6éng mua vao va ban ra mot tién vấp ngã nhat dinh duoc ky két d6ng thoi tai ngay hém nay. -S6 lwong tién ngã yét gid download vao va ban ra la bang nhau cho mày bén. —Ngay gia tri cua giao dich sở hữu vao va ngay gia tri cla giao dich ban ra la hoan toan khac nhau. -Giao dich hoan déi tién ngã cé thé la mt giao dich giao ngay lập tức va mét giao dich ky han; hoac ca nhị giao dich déu la ky han duoc ky két d6ng thdi tai ngay lập tức hom nay, nhung teo gia tri khac nhau 3. HD hoan déi déng nhat va HD hoan déi ghnghiền -Hoan déi déng nhat: la giao dich vào do vé giao tức thì va vé ky han thu6c mot hop déng hoan déi. -Hoan déi ghép: 1a giao dich vào dé vé giao tức thì va vé ky han thudc nhì hop d6ng hoan déi déc lap. 4. Ty gia hoan doi Ty gia hoan ddi phan anh diém ky han giỏi diém nhẹm hoan dGi, tai dd ngan hang yét gia san thanh lịch hoan déi nhì d6ng tién nhat dinch thong qua giao dich giao tức thì va giao dich ky han. Nhu vay mượn, xét vé ban chat thi ty gid hoan ddi chinch la diém nhẹm ky han Ty gia hoan déi = Ty gia ky han - Ty gia giao ngay . -Ty gia hoan d6i thiết lập vao: la chénh léch, ma tai vì chưng ngan hang yét gia san lịch sự sở hữu ky han dong tién yét gia vào giao dich hoan déi. -Ty gia hoan di ban ra: la chénh léch, ma tai dé ngan hang yét gid san sang ban ky han dong tién yét gia vào giao dich hoan dai. -Trong hop déng hoan déi déng nhat: ty gid giao ngay 4p dung mang đến vé giao ngay va vé ky han la nhu nhau, co thé Ia ty gia giao ngay mua vao, hoac ty gia giao ngay ban ra, thuong Ia ty gia giao tức thì trung binc. Trong hop déng hoan d6éi ghép: bao gém nhì giao dich dGc lap, nén ty gia giao tức thì mang lại nhị hop dong la khac nhau. Néu ngan hang sở hữu giao ngay va ban ky han thi ap dung ty gid thiết lập giao ngay. -Cac nha marketing lu6n yét ty gia thế nào cho ty gid tải vao thap hon ty gia ban ra dé dam bao viéc giao dich chénh léch ty gia co lai. Do dé: + Néu ty gid hoan d6éi mua vao é ty gia hoan d6i ban ra: déng tién yét gid sé cé diém nhẹm ky han khau trev. + Néu ty gia hoadn d6i thiết lập vao