CHUONG 3

  -  
Cơ sở triết học của việc xác định đổi mới kinh tế là trọng tâm nhưng đồng thời phải tiến hành đổi mới chính trị và các mặt khác của đời sống xã hội trong quá trình đổi mới ở Việt N


Bạn đang xem: Chuong 3


Xem thêm: Đi Du Học Mỹ Cần Bằng Tiếng Anh Gì ? 6 Chứng Chỉ Bạn Phải Biết

*

HOP DONG HOAN DOI TIEN TE 1. Khai niém -Hoan déi tién té: 1a trao déi mét knoan no bang mét dng tién nay cho mét khoan ng bang mét dong tién khac.Bang cach hoan déi nay cdc bén tham gia cé thé thay déi dong tién té phai tra tlr mét déng tién nay sang mét dong tién khac. -Hop dng hoan déi ngoai héi: la hop déng dién ra viéc dong thdi va ban ra mot tién té nhat dinh d6i voi mdi bén, trong dé ngay gia tri mua vao va ngay gia tri ban ra la khac nhau. -Hop déng hoan déi tién té: la loai hop déng hoan déi ngoai héi cd thoi gian dai (thong tiv vai nam tré én) va lai suat phat sinh duoc thanh toan dinh ky trong thoi gian hiéu luc cia hop déng, khoan géc chi dugc hoan déi khi hop d6ng dao han -Trong hop déng hoan déi ngoai héi: géc va lai duoc thanh toan mot lan tai thoi diém hop déng dén han. Trong hop d6éng hoan déi tién té: lai duoc thanh toan dinh ky trong khi g6c duoc thanh toan mot lan tai thoi diém hop dong dén han. -Hop d6éng hoan déi ngoai héi: duoc giao dich tren FOREX Hop d6éng hoan déi tién té: dugc giao dich trén thi trwong hoan déi Vi du: Mot cng ty cé tru so & MY can d6ng franc Thuy SY va mét cong ty dong tau & Thuy S¥ can d6éng USD. Hai cng ty nay c6 thé théa thuan trao déi tién t


Xem thêm: 7 Ý Nghĩa Hoa Tường Vi Là Hoa Gì, Hoa Tường Vi

bang cach thda thuan mét mirc lai suat, s6 tién d6ng y trao d6i va ngay dao han. Thdi gian dao han thuong kéo dai ft nhat 10 nam. 2. Dac diém -La hop d6éng mua vao va ban ra mot tién té nhat dinh duoc ky két d6ng thoi tai ngay hém nay. -S6 lwong tién té yét gid mua vao va ban ra la bang nhau cho mi bén. —Ngay gia tri cua giao dich mua vao va ngay gia tri cla giao dich ban ra la hoan toan khac nhau. -Giao dich hoan déi tién té cé thé la mt giao dich giao ngay va mét giao dich ky han; hoac ca hai giao dich déu la ky han duoc ky két d6ng thdi tai ngay hom nay, nhung co gia tri khac nhau 3. HD hoan déi déng nhat va HD hoan déi ghép -Hoan déi déng nhat: la giao dich trong do vé giao ngay va vé ky han thu6c mot hop déng hoan déi. -Hoan déi ghép: 1a giao dich trong dé vé giao ngay va vé ky han thudc hai hop d6ng hoan déi déc lap. 4. Ty gia hoan doi Ty gia hoan ddi phan anh diém ky han hay diém hoan dGi, tai dd ngan hang yét gia san sang hoan déi hai d6ng tién nhat dinh thong qua giao dich giao ngay va giao dich ky han. Nhu vay, xét vé ban chat thi ty gid hoan ddi chinh la diém ky han Ty gia hoan déi = Ty gia ky han - Ty gia giao ngay . -Ty gia hoan d6i mua vao: la chénh léch, ma tai do ngan hang yét gia san sang mua ky han dong tién yét gia trong giao dich hoan déi. -Ty gia hoan di ban ra: la chénh léch, ma tai dé ngan hang yét gid san sang ban ky han dong tién yét gia trong giao dich hoan dai. -Trong hop déng hoan déi déng nhat: ty gid giao ngay 4p dung cho vé giao ngay va vé ky han la nhu nhau, co thé Ia ty gia giao ngay mua vao, hoac ty gia giao ngay ban ra, thuong Ia ty gia giao ngay trung binh. Trong hop déng hoan d6éi ghép: bao gém hai giao dich dGc lap, nén ty gia giao ngay cho hai hop dong la khac nhau. Néu ngan hang mua giao ngay va ban ky han thi ap dung ty gid mua giao ngay. -Cac nha kinh doanh lu6n yét ty gia sao cho ty gid mua vao thap hon ty gia ban ra dé dam bao viéc giao dich chénh léch ty gia co lai. Do dé: + Néu ty gid hoan d6éi mua vao é ty gia hoan d6i ban ra: déng tién yét gid sé cé diém ky han khau trev. + Néu ty gia hoadn d6i mua vao